Om stillingen og arbeidsoppgavene

Vi søker etter deg som vil være med å utvikle forvaltningsområdet innen reindrift sammen med oss. Avdeling reindrift har fått et særskilt ansvar for å ivareta reindriftens arealbehov og vi er i gang med å bygge kompetanse på arealområdet. Arbeidsoppgavene vil i stort være saksbehandling, samt utrednings- og utviklingsoppgaver på arealområdet. Vi skal sammenstille kunnskap, gi veiledning og drive med informasjonsarbeid. Stillingen vil gi deg relevant og bred erfaring i forvaltning av reindrift innenfor arealområdet.

Om reindrift, avdelingen og seksjonen

Reindrift er en unik næring. I samisk og lokal sammenheng har næringen stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur. I dag utøves samisk reindrift hovedsakelig i fjell- og utmarksområder i Finnmark, Troms, Nordland ogTrøndelag. Over 3.000 mennesker er tilknyttet næringen. 

Landbruksdirektoratet har ansvaret for å forvalte reindriftsloven og virkemidler over reindriftsavtalen. Gjeldende reindriftsavtale er på 225 millioner kroner. Direktoratet er sekretariat og utøvende organ for Reindriftsstyret og har ansvar for å iverksette den nasjonale reindriftspolitikken. Det er 31 ansatte i avdelingen som er organisert i tre seksjoner. 

Seksjon areal rein har 9 medarbeidere med bred kompetanse. Seksjonen har ansvar for vedlikehold av reingjerder mot Russland og Finland, vi er sekretariat for Norsk/Finsk reingjerdekonvensjon og vi har ansvar for reindriftens arealbrukskart. Vi gir høringsuttalelser, er med på befaringer samt gir råd til Landbruks- og matdepartementet i innsigelsessaker. Vi samarbeider internt og med Statsforvalteren på arealområdet.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Dine oppgaver vil blant annet være:

Andre arbeidsoppgaver innen avdelingens samlede ansvarsområde må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

Det er en fordel om du har:

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Landbruksdirektoratet ser på mangfold som en styrke. Vi har behov for medarbeidere med ulike kompetanser, erfaringer og perspektiver for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt på en god måte, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi oppfordrer videre søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Dersom det er kvalifiserte søkere innenfor disse gruppene, innkaller vi minst én søker i hver av gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker innenfor de gruppene som vi nevner over, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi tilbyr

Generelle opplysninger