Alta har et av landets mest komplette DMS-tilbud, med legepraksis, ambulerende og faste legespesialister, satelittdialyse, somatisk sengepost, fødestue, røntgenenhet og DPS organisert under Finnmarkssykehuset, men samlokalisert i Alta Helsesenter. Her finnes også en moderne legevaktsentral og ambulansesentral, samt ambulanseflybase.
Avstanden til nærmeste sykehus er 140 km, legeoppgavene er derfor utfordrende og varierte.

Som ny fastlege hos oss vil du følges tettere opp i oppstartsfasen av virksomhetsleder og kommuneoverlege. Du vil få en tilpasset ALIS avtale som sikrer at du fullfører spesialiseringen innen normert tid.

Et nytt og moderne sentrumsnært omsorgssenter åpnet januar 2021 hvor hjemmesykepleien, fysio- og ergoterapi, kantine, sykehjem med lang- og kortidsplasser inkludert KAD og lindringsplasser er lokalisert.

Se video fra Alta omsorgssenter her: https://www.skyfish.com/p/alta/2047141/50309912?predicate=created&direction=desc

Alta har fem legesentre med til sammen 30 fastleger, samt fem LIS1 leger. Alle legesentrene har eget laboratorium og egen skiftestue som inneholder oppdatert utstyr (EKG, spirometri, tonometri/iCare, tympanometer), WinMed 3 CGM journalsystem og betalingsautomat.

Hos oss vil fastleger med interesse få gode muligheter til å engasjere seg i forskning, fagutvikling, undervisning av medisinstudenter og samfunnsmedisinske oppgaver.

Legetjenesten fikk vedtatt en ny handlingsplan i kommunestyret september 2022. Flere tiltak for rekruttering og stabilisering er iverksatt. Det planlegges også ytterligere tiltak som å redusere listelengder, samtidig som man ivaretar de økonomiske rammene for næringsdrivende fastleger.

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT eller HK-dir. 

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Vi søker nå etter 4 fastleger til både etablerte og nye næringshjemler

Sentrum legepraksis
Sentrum legepraksis har lokaler i Markveien 51 A i sentrum av Alta. Legepraksisen har 7 fastleger og en  LIS1 lege

Fastlegehjemmel 1

–          Listetak 600, ledig fra 01.09.24

Fastlegehjemmel 2
–          Listetak 600, ledig fra 01.09.24. Listestørrelse 400 ved oppstart, økes gradvis

Elvebakken legesenter
Elvebakken legesenter er lokalisert i Skipper Wirkolas vei og har per i dag plass til seks fastleger og en LIS1 lege. 

Fastlegehjemmel 3
–          Listetak 600, ledig fra 01.09.24

Nordlys legesenter
Nordlys legesenter er lokalisert i Thomasbakkveien 12 i Bossekop, og har per i dag plass til syv fastleger og en LIS1 lege.

Fastlegehjemmel 4
–          Listetak på 650, planlagt oppstart 01.09.24.

Felles for alle fastlegehjemlene:
–          Fastlegehjemlene driftes som selvstendig næringsdrivende (som ALIS kan du velge fastlønn første 2 år)
–          Tilsetting etter regelverk i hht fastlegeordningen og ASA 4310.
–          Til alle fastlegestillinger kan det knyttes offentlig legearbeid med inntil 7,5 timer per uke.
–          Deltakelse i legevakt og daglegevakt forutsettes. Det er for tiden 20-delt legevaktturnus, i tillegg bakvakt med samme hyppighet. Legevaktsentralen har døgnkontinuerlig sykepleiestøtte.
–          Alle legesentrene drives privat og leier utstyr og personell fra Alta kommune i hht. Avtale.

Det forutsettes at den som tildeles hjemmelen inngår avtale om å påta seg listeansvar etter fastlegeavtalen (ASA 4310), med tilpasset listelengde i utdanningsløpet. Hjemmelshaver er forpliktet til å delta i kollegiale fraværsordninger og i kommunens legevaktsordning i henhold til avtaleverk.

Kvalifikasjoner

–          Norsk autorisasjon som lege
–          Startet spesialisering i allmennmedisin før 01.03.19 eller
–          Gjennomført LIS1 i Norge og fullfører spesialiseringsløp etter ny ordning
–          Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig, samt ha god kjennskap til norsk lovverk.
–          Legen som ansettes må ha rett til å motta trygderefusjon

Leger med dansk eller svensk turnustjeneste kan vurderes til vikariater.

Ønskede kvalifikasjoner:
–          Søkere med kjennskap til og erfaring fra legetjeneste i distrikt generelt vil bli foretrukket
–          Kjenne til takstsystemet mellom staten og legeforeningen – normaltariffen

Vi ønsker at du har disse personlige egenskapene:

–          gode samarbeidsevner
–          liker å yte service til pasienter og samarbeidspartnere
–          er faglig engasjert
–          bidrar til godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

Alta kommune har i tillegg til de sentrale avtalene som regulerer fastlegeordningen, lokale avtaler om:
–          Daglegevakt (en fastlege og en LIS 1-lege) lokalisert til legevaktsentralen ved Alta helsesenter alle hverdager
–          Fri overdragelse av hjemler til privat næringsdrift
–          God veiledning til deg som er under spesialisering og jevnlig oppfølging under spesialiseringsløpet
–          Kurs/opplæring i akuttmedisin
–          Kompensasjon til ALIS for lavere listestørrelse
–          Forsterket basistilskudd
–          Næringsdrift med gunstig 8.2 avtale
–          https://www.nsdm.no/alta-vil-trene-opp-trenere-i-teamtrening/
–          Praksiskompensasjon til kurs/veiledningsgruppe, praksisbesøk m.m i forbindelse med spesialiseringsløpet. Utvidet kompensasjonsordning for ALIS
–          Hjemmekontorløsning
–          Dekning av flytteutgifter etter kommunal reglement
–          3 måneder permisjon hvert 3. år.
–          Kommunen er behjelpelig med vikar til ferieavvikling

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av vikar- eller formidlingsbyrå, samt alternative annonsører

Kontaktinformasjon

Gøril Karlsen, Virksomhetsleder, +47 784 55 417, goka@alta.kommune.no
Ingunn Heggheim, Kommuneoverlege, iheg@alta.kommune.no

Arbeidssted

Markveien
 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4814014563
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 03.06.2024