Om stillingen

Ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det en ledig stilling som stipendiat innen tematikken barn og ungdommers helse og levekår i nordnorske og samiske områder. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Barnevern og profesjonalisert omsorg og forskerskolen Norges forskerskole i sosialt arbeid og barnevern (NORWEL), samt Arctic Research Centre for Children and Youth at Risk.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Stillingen gjelder for en periode på 3 år og ph.d.-studier på fulltid med mulighet for forlengelse av et gjennomføringsstipend. Dersom doktoravhandlingen leveres på normert studietid innen 3 år eller innen 3,5 år, kvalifiserer stipendiaten seg for et gjennomføringsstipend på henholdsvis 12 eller 6 måneder. Gjennomføringsstipendet skal brukes til kvalifikasjonsfremmende tiltak inkl. universitetspedagogisk kurs, undervisning og andre arbeidsoppgaver ved fakultetet. Mer om ordningen med gjennomføringsstipend finner du her.

Instituttet holder til på tre ulike campuser, Alta, Tromsø og Harstad. Den som ansettes kan selv velge hvor vedkommende vil ha sitt arbeidssted. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forskningsområde

Antallet fattige familier med barn øker. Dette innebærer en økning av helseforskjeller i befolkningen. Helseforskjeller utgjør systematiske ulikheter i helse mellom sosiale grupper. Ulikhetene er et resultat av forholdene vi fødes inn i, vokser opp, lever i, jobber i og eldes i – samt de strukturelle driverne for disse forskjellene som ulikheter i fordeling av makt, penger og ressurser som former vårt daglige virke. I denne forbindelse ønsker vi på Arctic Research Centre for Children and Youth at Risk å fremme folkehelse og levekår i nordlige, kvenske og samiske områder. Vi har et særlig behov for forskning som setter søkelys på barn og unges helse og velferd i tiden fremover. Det trengs et kunnskapsløft om utsatte barn og unge. Utsatte barn og unge er ikke en entydig og avgrensbar gruppe, men kjennetegnes av at de er barn med større behov for støtte, hjelp og tjenester enn barn flest, enten fordi de selv har behov for ekstra oppfølging, fordi familien er sårbar grunnet helseutfordringer, lav inntekt eller andre levekårsutfordringer, eller på grunn en kombinasjon av dette og andre utfordringer.

En studie som undersøker ulike aspekter ved helse og velferd i Arktis vil kunne bidra med forskningsbasert kunnskap til hvordan fremme barn og ungdommers helse og levekår i nordnorske, kvenske og samiske områder. Studiens klare samfunnsperspektiv vil kunne bidra til å fremme kunnskap som kan bidra til sosial integrering og motarbeide marginalisering, i en nasjonal sammenheng. 

Søkere utfordres til å utvikle presise forskningsspørsmål med utgangspunkt i sosialfaglige perspektiver på hvordan man kan fremme barn og ungdommers helse og levekår i Nord- Norge. 

Det forventes at prosjektet ivaretar brukermedvirkning. Prosjektet kan gjerne vektlegge samarbeidsbaserte forskningsmetoder.

Søkerne må levere en prosjektskisse med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Prosjektskissen skal ikke overstige 5 sider, inkludert litteraturreferanser. Den må inneholde en beskrivelse av temaet, forskningsspørsmål og en begrunnelse for valgene. Den endelige prosjektskissen vil bli utviklet i samarbeid med veileder. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet. Mal for prosjektskisse finnes her (bokmål)/her (nynorsk).

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen og prosjektet fås ved henvendelse til professor Rita Sørly:

eller instituttleder Veronica Haug Bekkstrand:

Kvalifikasjoner

For stillingen krevers mastergrad eller tilsvarende i sosialt arbeid, barnevern, eller annen relevant helse-, sosial- og samfunnsfaglig utdanning.

Kunnskap om og/ eller arbeidserfaring fra sosialt arbeid/ barnevern/ annen relevant sosial – og / eller samfunnsfaglig praksis vil bli vektlagt.

Det kreves gode kunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig. Søkere må kunne dokumentere gode kunnskaper i engelsk, og kunne jobbe i et internasjonalt miljø. Nordiske søkere kan dokumentere dette med vitnemål fra videregående skole.

Søkerne må levere en prosjektbeskrivelse/prosjektskisse med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal ikke overstige fem sider, inkludert litteraturreferanser. Den må inneholde en beskrivelse av temaet, forskningsspørsmål og en begrunnelse for valgene. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utviklet i samarbeid med veileder. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. Det vil også tas hensyn til prosjektbeskrivelsen/prosjektskissen. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen. Vi søker kandidater som blant annet har:

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

UiT godkjenner normalt utenlandsk høyere utdanning fra land som har ratifisert Lisboakonvensjonen. 

For å bli tatt opp er det krav om et karaktersnitt tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Karaktersnittet gjelder også for integrerte 5-årige mastergradsprogram der alle emnene inngår i beregningen. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold  

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.   

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen: arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

Vi tilbyr

Søknaden

Søknaden din må inneholde:  

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Du kan fortsatt søke dersom du ikke har mottatt vitnemålet for mastergraden, men masteroppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen på stillingen. Du må legge ved masteroppgaven og karakterutskrifter fra graden i søknaden.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Hvis dokumentasjon på engelskkunnskaper mangler på søknadstidspunktet, må det dokumenteres før tiltredelse. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.  

Generell informasjon 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. 

For stillinger med arbeidssted i Finnmark: Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 30 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i fylket.  

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.