Om stillingen

Ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det ledig stilling som stipendiat innen matematikkdidaktikk. 

Stillingen er knyttet til forskningsgruppen Cultural Diversity in Mathematics Education (CuDiME), ILP

CuDiME er en nasjonalt og internasjonalt ledende forskningsgruppe ved HSL, rettet mot kvensk og samisk språk og kultur i matematikkfaget i skolen. Gjennom det NFR-støttede forskningsprosjektet Mathematics Education in Indigenous and Migrational Contexts (MIM) er gruppen i ferd med å undersøke hvordan språklig og kulturelt mangfold kan hindre, støtte eller utfordre læring i matematikkfaget. Vi har vært opptatt av klasserom med mange forskjellige språk og kulturer, inkludert norsk, kvensk og samisk. Bakteppet er at vi lever i en tid med samfunnsendring og migrasjon. De styrkebaserte pedagogikkene vi har med oss fra MIM-prosjektet vil kunne utvikles og implementeres i minoritetskontekster, som samisk og kvensk.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Stillingen gjelder for en periode på 3 år og ph.d.-studier på fulltid med mulighet for forlengelse av et gjennomføringsstipend.Dersom doktoravhandlingen leveres på normert studietid innen 3 år eller innen 3,5 år, kvalifiserer stipendiaten seg for et gjennomføringsstipend på henholdsvis 12 eller 6 måneder. Gjennomføringsstipendet skal brukes til kvalifikasjonsfremmende tiltak inkl. universitetspedagogisk kurs, undervisning og andre arbeidsoppgaver ved fakultetet. Mer om ordningen med gjennomføringsstipend finner du her.

Arbeidssted er UiT i Alta/Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Om prosjektet / Stillingens forskningsområde

Hvordan kan skoler og lærere fremme kvensk og samisk språk, kultur og livskvalitet gjennom styrkebasert matematikkundervisning? Et overordnet mål er å undersøke hvordan matematikkfaget kan bidra til inkludering, mer likeverd og sosial rettferdighet i skolen, og om matematikkfaget kan bli styrket av språklig og kulturelt mangfold.

Urfolk har gjennom kolonialisering og assimilering opplevd utfordringer i undervisningen gjennom generasjoner. Vi ser i dag det samme i klasserom med elever og lærere fra andre minoritetsgrupper, og det oppstår spenninger i norske klasserom som kan hindre læring mer enn fremme læring. Vi er interesserte i å undersøke hvordan klasserom med forskjellige språk og kulturer påvirker matematikklæringen til alle elever.

Forskningen vil sentreres rundt implementering av styrkebaserte og kultursensitive undervisningsmetoder i matematikk. Hensikten er å bidra til matematikk-klasserommet som en læringsarena der urfolks- og minoritetskulturer blir synlig for elevene og styrker matematikkopplæringen fra et kulturelt og matematikkutdanningsfaglig kritisk perspektiv (CME).

Vi ønsker å fremme undervisning som ivaretar mangfoldet i klasserommet ved å la stemmene til elever og lærere bli hørt. Forskningen vil påvirke dagens barn og kommende generasjoner: deres læring, deres forhold til seg selv og andre, deres (matematiske) identiteter og deres muligheter som fremtidige borgere og arbeidstakere. Stipendiaten vil undersøke styrkebaserte pedagogikker i skoler i Norge for deretter å komplementere dette med tilsvarende forskning i Canada og USA. 

Søkerne må levere en prosjektskisse med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Prosjektskissen skal ikke overstige 5 sider, inkludert litteraturreferanser. Den må inneholde en beskrivelse av temaet, forskningsspørsmål og en begrunnelse for valgene. Den endelige prosjektskissen vil bli utviklet i samarbeid med veileder. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet. Mal for prosjektskisse finnes her (bokmål)/her (nynorsk).

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad i relevant fagområde, for eksempel matematikkdidaktikk, matematikk eller tilsvarende.

Det er fordel med erfaring fra undervisning i grunnskole eller videregående opplæring.

Søkere må ha dokumentert gode kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk, og kunne jobbe i et internasjonalt miljø. Nordiske søkere kan dokumentere dette med vitnemål fra videregående skole.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. Det vil også tas hensyn til prosjektbeskrivelsen/prosjektskissen. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen. 

Vi søker kandidater som blant annet har:

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

UiT godkjenner normalt utenlandsk høyere utdanning fra land som har ratifisert Lisboakonvensjonen. 

For å bli tatt opp er det krav om et karaktersnitt tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Karaktersnittet gjelder også for integrerte 5-årige mastergradsprogram der alle emnene inngår i beregningen. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest to måneder etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold  

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.   

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen: arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

Vi tilbyr

Søknaden

Søknaden din må inneholde:  

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Du kan fortsatt søke dersom du ikke har mottatt vitnemålet for mastergraden, men masteroppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen på stillingen. Du må legge ved masteroppgaven og karakterutskrifter fra graden i søknaden.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Hvis dokumentasjon på engelskkunnskaper mangler på søknadstidspunktet, må det dokumenteres før tiltredelse. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.  

Generell informasjon 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. 

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 30 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i fylket.  

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.