Vi har ledig følgende stillinger:

3 stillinger som barnehagelærere 100 % fast – Tiltredelse 1 august eller snarest
Studenter som fullfører barnehagelærerutdanningen våren 2025 oppfordres til å søke.

1 stilling 80 % assistent/fagarbeider. Fast stilling
2 stillinger 80 % assistent/fagarbeider. 1 års engasjement
1 stilling som assistent/fagarbeider fødselspermisjon 100 % Tiltredelse: oktober, med mulig tidligere tiltredelse
1 stilling inntil 30 % assistent/fagarbeider. Denne kan ses i sammenheng med en 80 % stilling.

Vi søker etter deg som vil jobbe i tråd med vår visjon: Et godt sted å være, et godt sted å lære.

Oterfaret barnehage er en 4 avdelings barnehage, med aldershomogene barnegrupper. Barnehagen har lyse og trivelige lokaler, og mange turmuligheter i nærmiljøet.
 
I barnehagen vår ønsker vi å synliggjøre det kompetente barnet. Derfor er vårt grunnsyn inspirert av Reggio Emilia, som er en pedagogisk filosofi med utspring i Italia. Den er også kalt "Den lyttende pedagogikk" fordi den er preget av gjensidighet, dialog, samt et sosialt engasjement. Barn lærer gjennom å gjøre egne erfaringer; de utforsker og prøver ut, de undrer seg sammen med andre – og de deler tanker og ideer. Personalet i barnehagen må derfor legge til rette for at barna har gode muligheter for utforskning, men må også være en aktiv medforsker og samtalepartner.
Sammen med Barnehageloven, rammeplan og årsplan danner dette grunnstammen i vår barnehage.

Alta kommunes barnehager skal ha to pedagoger per avdeling, ifølge vedtak i kommunestyret. Bemanningsnormen på hver avdeling er én voksen per tre barn under tre år, og én voksen per seks barn over tre.

https://www.alta.kommune.no/oterfaret-barnehage.571611.no.html

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker at du:

Kvalifikasjoner

Felles for alle stillingene:

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Politiattest av nyere dato må fremvises før tiltredelse

Personlige egenskaper

Vi tilbyr

Gode klemmer hver dag!

Fra 01.08.2024 har Alta kommune følgende rekrutteringstiltak: 

Assistent og fagarbeider godskrives inntil 10 år ansiennitet (startlønn assistent kr 439 900/år og fagarbeider kr 496 700/år.)
Barnehagelærer godskrives inntil 8 år ansiennitet (startlønn kr. 527 800/år). Kompetansetillegg for spes.ped.utdanning utover fullført barnehagelærerutdanning med kr 6 000/år ved 30 stp. og kr 12 000/år ved 60 stp.

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

Velkommen som søker, vi ser frem til å ha deg til samtale hos oss!

Annet

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av HK-dir. 
   
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

Anne-Lill Pedersen, Styrer, +47 942 76 118

Arbeidssted

Oterfaret 41
9512 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4826891856
Stillingsprosent: 100, 80, 30%
Fast, Engasjement, Vikariat
Startdato: 01.08.2024
Søknadsfrist: 25.06.2024